AVG privacy

Privacystatement
Identiteit gebruiker van de cookies

Nikita’s Secrets, een eenmanszaak naar Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de (7941 VW) Voorstraat 13, te Meppel, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 71218145, maakt op deze website gebruik van de hieronder beschreven persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan (direct of indirect) de identiteit van een persoon achterhaald kan worden. Denk hierbij aan voornaam en e-mailadres en/of IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of op grond van een wettelijke verplichting of bepaling.

Ter uitvoering van onze dienstverlening, wettelijke verplichting en/of bepaling kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Nieuwsbrief: wij bieden onze gebruikers een nieuwsbrief aan. Indien een gebruiker de nieuwsbrief wil ontvangen, dient hij daarvoor zijn e-mail adres op te geven. U kunt zich afmelden voor een nieuwsbrief door op de link ‘meld mij af voor de nieuwsbrief’ te klikken, welke link zich bevindt onderaan een nieuwsbrief.
  • Vrijwillig aangeboden persoonsgegevens: de persoonsgegevens die gebruikers en/of aanbieders/aanbiedsters zelf delen op onze website en onze daarbij behorende diensten verwerken wij niet. Deze gegevens zijn wel zichtbaar gemaakt op onze website door degene die de gegevens geplaatst heeft.
Cookies

Wij maken gebruik van cookies waarin bepaalde persoonsgegevens gebruikt worden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van deze website en uw gebruiksgemak.

Verstrekking aan derden & websites van derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan de hand van weblinks met deze website zijn gekoppeld. Wij bieden geen garantie dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen de persoonsgegevens bewaren conform de in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens maximaal toegestane bewaringstermijn (thans twee jaar).

Beveiliging van data & meldplicht datalek

Wij beveiligen onze data, en daarmee uw persoonsgegevens, aan de hand van de volgende beveiliging SSL

Op het moment dat wij constateren dat er persoonsgegevens zijn vrijgekomen zonder ons medeweten en/of persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt (een ‘datalek’), dienen wij daarvan melding te maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In samenspraak met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt besloten of het datalek (waarschijnlijk) ongunstige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Indien dat het geval is zullen wij u onverwijld van het datalek op de hoogte stellen.

Recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing, verwijdering

Elke persoon die persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft komt het recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing en verwijdering van deze persoonsgegevens toe.

Indien een persoon gebruik wil maken van (één van) deze rechten dient hij dat onmiddellijk kenbaar te maken via info@nikitasecrets.com. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Demi LeBon gag 1800p 2 1024x702 - AVG privacy